Privacyverklaring

1. Privacyverklaring DLA
Stichting Dutch Lion Awards hierna: (‘DLA’) respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die daaraan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet worden gesteld. In deze Privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

2. Persoonsgegevens

Afhankelijk van hoe u met ons in contact treedt kunnen wij daarvoor verschillende gegevens verwerken. De gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij kunnen daarvoor de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• Naam
• Email- adres
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Vragen die u aan ons stelt of informatie die u aan ons doorgeeft.

 
3. Doelen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde doelen, waaronder de volgende:
• In het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of anderszins met u gemaakte afspraken
• Om telefonisch contact op te nemen indien u daar om verzoekt
• Om u schriftelijk of elektronisch te kunnen benaderen na uw vraag of verzoek.

4. Rechtsgronden verwerking
• Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een wettelijke basis of met uw toestemming voor de verwerking
• De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting of om ons te kunnen houden aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomst of
• Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming
• Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten
• Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.
 
5. Rechten van betrokkenen:
Als eigenaar van uw persoonsgegevens heeft u de in de AVG omschreven rechten. Indien u van uw rechten gebruik wil maken, dan kunt u daartoe aan ons een verzoek doen via het e- mailadres info@dutchlionawards.nl. Wij zullen vervolgens binnen vier weken, uw verzoek inwilligen tenzij de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten
Uw rechten zijn:
• Recht op inzage: u kunt ons vragen om een opgave van uw persoonsgegevens die wij verwerken
• Recht op informatie: u heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen
• Recht op rectificatie: u kunt ons vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien wij uw persoonsgegevens foutief verwerken
• Recht om vergeten te worden: u kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden
• Recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven organisatie.
 
6. Websitebezoek en cookies:
Op onze website worden géén algemene bezoekgegevens bijgehouden. Onze website maakt géén gebruik van cookies. Onze website maakt wel gebruik van zogenaamde social plugins met links naar andere websites. Voor de verspreiding van digitale nieuwsbrieven verwerken wij uitsluitend uw (bedrijfs)naam en e-mailadres.
 

7. Beveiligingsmaatregelen:
Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Uw persoonsgegevens worden alleen door DLA geraadpleegd. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen of treffen wij maatregelen indien noodzakelijk,

8. Bewaartermijn gegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

9. Vragen, opmerkingen of klachten:
Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit elektronisch aan ons melden via info@dutchlionawards.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanvullen of wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te lezen. De website bevat de meest recente versie van deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is vastgesteld op 2 november 2022